SERVEIS CTBCN

Construcció i Urbanisme · Instal·lacions · Enginyeria

Obra Civil i Urbanisme

 • Obra residencial
 • Obra no residencial
 • Equipaments
 • Obra industrial
 • Obra civil
 • Projectes de construcció
 • Direccions d’obra
 • Management integral d’execució
 • Plans de Seguretat i Salut
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Coordinacions de Seguretat i Salut
 • Planificació urbanística

Instal·lacions

 • Electricitat
 • Enllumenat
 • Protecció contra incendis
 • Aire comprimit
 • Climatització
 • Ventilació
 • Aigua
 • Sanejament
 • Energies renovables
 • Telecomunicacions
 • Gasos liquats
 • Productes petrolífers

Enginyeria

 • Certificats energètics
 • Taxacions
 • Peritatges
 • Certificats varis
 • Llicències d’activitat
 • Llicències ambientals
 • Direccions d’obertures
 • Informes tècnics
 • Plans d’emergència
 • Estudis de viabilitat
 • Planificacions temporals
 • Documentacions concursals

© CTBCN | Còrsega 301 – 08008 Barcelona | T. 930 156 918